Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD ANTONIUSSCHOOL VRAGENDER

ALGEMEEN

Artikel 1

 1. In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de ouderraad. Daarin staat vermeld dat elke ouder* automatisch lid wordt van de ouderraad als hun kind op school zit. Indien ouders* dit niet willen, hebben ouders* tot zes weken na ontvangst van de brief de tijd om zich schriftelijk af te melden bij de secretaris van de ouderraad. Voor leden geldt stilzwijgende verlenging per verenigingsjaar.
 2. Het lidmaatschap eindigt:
 3. Door schriftelijke opzegging bij de secretaris van de ouderraad.Dit kan tot zes wekenvoor het einde van het verenigingsjaar.
 4. Zodra er geen kind van de ouder* de school meer bezoekt.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 2

De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn:

 • Helpen organiseren van feesten (o.a. Kerst en Pasen) en eventuele projecten.
 • Extra handen bij activiteiten.
 • Schakel tussen ouders* en school (wat leeft er op het schoolplein, advies richting school om zaken te veranderen of bij te stellen).
 • Beheer ouderbijdragen.
 • Coördineren van de verschillende commissies.
 • Verkeerscommissie
 • Versiercommissie
 • Tuincommissie
 • Schoonmaakcommissie
 • Sinterklaascommissie
 • Luizencommissie

Artikel 3

Het bestuur van de ouderraad is het uitvoerend orgaan van de vereniging.

Zij proberen bovengenoemde doelen te bereiken door:

 • Het beleggen van vergaderingen en het voeren van overleg met geledingen binnen school.
 • Vanuit de ouderraad komt er een aanspreekpunt voor de diverse commissies die de in artikel 2 genoemde activiteiten organiseert en begeleidt. De commissies bestaan grotendeels uit ouders* en in sommige gevallen een leerkracht van school. De verdeling is per commissie en activiteit verschillend. De commissies werken volgens een werkplan dat is vastgelegd in een draaiboek. Van de voortgang van hun werkzaamheden wordt tijdens vergaderingen verslag gedaan aan het bestuur. De verantwoordelijkheid van de activiteiten ligt gezamenlijk bij school en de ouderraad. Daar waar er verschil van mening is ligt op inhoudelijk gebied de eindverantwoordelijkheid bij school en op financieel gebied de eindverantwoordelijkheid bij de ouderraad.
 • Het ondersteunen van acties ten behoeve van de eigen school en van goede doelen.

Artikel 4

De leden van de ouderraad hebben het recht de school te betreden, indien hun komst in verband staat met de werkzaamheden van de ouderraad.

SAMENSTELLING, ZITTINGSTERMIJN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 5

Het bestuur van de vereniging bestaat tenminste uit drie natuurlijke personen. Het aantal leden van het bestuur moet altijd oneven zijn. Het bestuur kiest uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan eventueel uitgebreid worden met een vicevoorzitter. Het dagelijks bestuur verricht voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden t.b.v. het bestuur en draagt zorg voor de communicatie met het team en de diverse commissies.

 1. Het dagelijks bestuur komt zo vaak bijeen als dat voor het verrichten van de werkzaamheden noodzakelijk is.
 2. Het verenigingsjaar van de oudervereniging loopt van Algemene Ledenvergadering tot AlgemeneLedenvergadering. Deze jaarvergadering wordt bij voorkeur gehouden tijdens de jaarlijkse informatieavond (aanvang schooljaar) voor alle leden van de ouderraad.
 3. De voorzitter leidt de vergaderingen voor zowel bestuur, als dagelijks bestuur, als dejaarvergadering en stelt de notulen van de voorgaande vergadering vast nadat deze door de leden c.q. het bestuur zijn goedgekeurd. Hij/zij draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. De voorzitter stelt aan het begin van ieder schooljaar een kalender samen waarin datum, tijd en plaats van de bestuursvergaderingen worden vermeld. Deze worden ter goedkeuring aan het bestuur van de ouderraad voorgelegd.
 4. De secretaris maakt de notulen van de vergadering en stelt de agenda op voor de vergaderingen, inoverleg met het dagelijks bestuur. Een week voor de geplande vergadering zendt hij/zij alle leden de stukken. Tevens verzorgt hij/zij alle externe correspondentie voor zover deze niet aan een ander bestuurslid is opgedragen. Hij/zij bewaart het archief, waarin alle ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken zijn opgenomen. De ingekomen stukken worden door de secretaris op de vergadering overlegd en desgewenst voorgelezen. Hij/zij schrijft het jaarverslag van de oudervereniging en legt dit ter goedkeuring aan het bestuur voor; na goedkeuring wordt dit jaarverslag tevens aan alle ouders voorgelegd ter informatie of wordt voorgelezen.
 5. De penningmeester beheert namens het bestuur definanciën van de vereniging. Hij/zij int de ouderbijdragen en doet, behoudens volmacht aan derden, de betalingen voor kleine dagelijkse uitgaven. Zij/hij beheert de kas en draagt er zorg voor dat niet onmiddellijk benodigde gelden worden gestort op de bankrekening van de ouderraad. Hij/zij is verplicht het bestuur ten alle tijden inzage van kas en bescheiden te geven. Hij/zij draagt zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet erop toe dat er voor elke uitgave een bewijsstuk aanwezig is. Deze stukken worden maximaal vijf jaar bewaard. Hij/zij ontwerpt de begroting voor het volgende verenigingsjaar en dient deze tijdig in bij de voorzitter. Bij overschrijding van de begroting bij planning van activiteiten, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het bestuur. Tevens dient hij/zij tijdig voor het einde van ieder verenigingsjaar bij de voorzitter de rekening en verantwoording in over het afgelopen verenigings-jaar. De penningmeester is verplicht om de door de kascontrolecommissie gewenste inlichtingen te verstrekken.

Artikel 6

Leden voor het bestuur van de ouderraad worden voorgedragen door het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering met dien verstande dat de leden in kennis worden gesteld van deze kandidaat-leden middels de uitnodiging voor de jaarvergadering. Overige leden krijgen de gelegenheid om zich tot 24 uur voor de vergadering aan te melden als tegenkandidaat bij de voorzitter. De kandidaat-leden worden aangenomen indien van de aanwezige leden tijdens de jaarvergadering de helft plus één toestemming geeft. De zitting van de leden van het bestuur is drie jaar. De herverkiezing van een bestuurslid vindt automatisch plaats. Dit betekent dat indien een bestuurslid na drie jaar niet aangeeft het bestuur te willen verlaten, hij of zij automatisch voor herverkiezing in aanmerking komt. Tijdens de jaarvergadering worden zij herkozen indien de helft van de aanwezige leden plus één toestemming geeft. Bestuursleden kunnen éénmaal worden herkozen met de aanvulling dat zodra leden niet langer tot de geleding van de ouders behoren, zij aftreden tijdens de eerstvolgende jaar c.q. bestuursvergadering. Tussentijdse vacatures worden ingevuld door het bestuur met dien verstande dat leden tijdens de eerstvolgende jaarvergadering hun toestemming geven, middels de normale bestuursverkiezing.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 7

Het bestuur vergadert in beginsel in het openbaar. Indien de agenda hiertoe aanleiding geeft of indien het bestuur op voorstel van één der aanwezige leden hiertoe besluit, vindt de vergadering plaats in beslotenheid.

Artikel 8

Het bestuur vergadert zo vaak als dit nodig wordt geacht op tijdstippen die in onderling overleg worden bepaald, naar aanleiding van de onder artikel 5, lid 3 samengestelde kalender. Indien tenminste vijf leden hierom verzoeken roept de voorzitter, binnen twee weken nadat dit verzoek kenbaar wordt gemaakt, een extra vergadering van het bestuur bijeen.

Artikel 9

Tenminste één week voorafgaand aan de vergadering doet de secretaris zowel de notulen als de agendapunten aan alle leden van het bestuur toekomen. Men heeft tot uiterlijk de aanvang van de vergadering de gelegenheid om punten aan de agenda toe te voegen. Het is aan de voorzitter om te bepalen of bepaalde zaken wel of niet toegevoegd worden aan de agenda. Aan het einde van de vergadering moet de voorzitter alle aanwezigen de mogelijkheid geven vragen te stellen over zaken die niet op de agenda zijn gekomen.

Artikel 10

Ieder bestuurslid dient zich voortijdig af te melden (bij de secretaris) voor een vergadering indien hij/zij verhinderd is. Indien een bestuurslid drie achtereenvolgende vergaderingen afwezig is, dan wel twee keer zich niet afmeld voor een vergadering, heeft het bestuur van de vereniging het recht om in overleg met het betreffende bestuurslid, hem/haar van haar taken te ontheffen indien de continuïteit van het bestuur hiermee gewaarborgd kan worden.

Artikel 11

 1. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft plus één van het aantal stemhebbende leden aanwezig is.
 2. Besluiten worden genomen op basis van consensus. Slechts bij hoge uitzondering wordt er gestemd. Als er gestemd wordt, treedt artikel 11,lid 3 in werking.
 3. Over personen wordt schriftelijkgestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd. Besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid (de helft plus één) van de stemmen. Bij het bepalen van de meerderheid der uitgebrachte stemmen, wordt het aantal stemonthoudingen niet meegeteld.

BIJZONDERE COMMISSIES

Artikel 12

Ten behoeve van de doelstelling van de ouderraad heeft het bestuur van de vereniging de bevoegdheid commissies in te stellen die bepaalde projecten voor het bestuur gaan uitvoeren. In deze commissies kunnen leden, buitengewone leden alsmede donateurs of leerkrachten zitting hebben. Bestuursleden zullen niet noodzakelijk zitting nemen in de deze commissies. De commissies zullen hun plannen ter goedkeuring aan het bestuur van de ouderraad voorleggen. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en brengen verslag uit van hun activiteiten gedurende bestuursvergaderingen. De commissies zullen schriftelijk de gegevens aanleveren die noodzakelijk zijn voor het jaarverslag.

GELDMIDDELEN

Artikel 13

 1. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt de contributie (vrijwilligeouderbijdrage) voor het daaropvolgende verenigingsjaar vastgesteld. Het vastgestelde bedrag aan contributie is in beginsel verschuldigd per kind voor elk lid van de oudervereniging. Mochten er problemen zijn met het betalen van de contributie dan kan er contact worden opgenomen met de voorzitter van de oudervereniging en/of de directie van school.
 2. De contributie dient voor 1november overgemaakt te zijn op de rekening van de oudervereniging. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt een betalingsherinnering door de directie van de school verzonden (namens de ouderraad).

Artikel 14

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de ouderraad.

* daar waar ouders staat worden ook de verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers bedoeld.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl