MR

De medezeggenschapsraad op de Antoniusschool

Op school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met bijvoorbeeld de les- en werkomgeving, maar ook met onderwijsmethoden en doelstellingen. De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplicht orgaan voor inspraak en advies over zaken die voor kinderen, ouders en personeel van belang zijn. Meer informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is te vinden op www.infowms.nl

Wat doet de MR?

De “pijlers” van de MR zijn informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Dit betekent voor de MR dat het bestuur van de school de MR veel informeert en regelmatig om advies vraagt. Voor sommige zaken, bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolreglement of de formatie (de personeelsbezetting) heeft de MR zelfs instemmingsbevoegdheid. Dit houdt in dat de MR eerst instemming moet verlenen, voordat in deze aangelegenheden veranderingen kunnen optreden. Wat de MR mag en kan staat omschreven in het reglement en het statuut. Deze liggen ter inzage op onze school.
De MR vergadert ongeveer tien maal gedurende het schooljaar en bespreekt dan de lopende zaken. De vergaderingen zijn in principe openbaar en aansluiten kan op verzoek.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Dat kan persoonlijk, maar ook per email: mr.vragender@paraatscholen.nl
De notulen en agenda van de MR vergaderingen zijn te vinden op het prikbord bij de hoofdingang van onze school.

De GMR

Onze school maakt deel uit van Paraat Scholen. Hier zijn meerdere basisscholen bij aangesloten. Hiervoor is de GMR actief, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze adviseert en besluit over zaken die de individuele school overstijgen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT